>>ANBI-status

Anbi status

De Belastingdienst heeft De Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften  aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels) Op de website van de Belastingdienst kunt u onze vermelding controleren.

De Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is op 3 juni 2013 opgericht. De oprichtingsacte is verleden door mr G.A. van den Bos, notaris te Nijkerk (zie downloads).

Doel

Het NDB heeft geen winstoogmerk. Het doel van het NDB is:

  • Gestalte en uitvoering geven aan de taken die haar door de diaconieën van de 10 aangesloten kerken zijn opgedragen;
  • Het inrichten van een aanspreekpunt ( meldpunt) voor hulpzoekenden en voor andere partijen in het veld van de hulpverlening;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Contactgegevens

Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad p/a Gasthuisstraat 10, 3861 BS Nijkerk

  • RSIN nummer           : 852859466
  • KvK  nummer            : 58068538
  • Bankrekening            : NL84INGB0006695582
  • Telefoon Meldpunt    : 06 44 09 37 57
  • Website                     : www.nijkerksdiaconaalberaad.nl

Beloningsbeleid

De bestuursleden van het NDB ontvangen geen beloning. Het NDB heeft geen medewerkers in dienst.

Jaarverslagen 

De jaarrekeningen jaarverslagen van de afgelopen jaren zijn integraal opgenomen onder de downloads op de website.

Gemeente nijkerk
Lime C
Websteen
Brainnet